welke vergunning is vereist voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel

  • Huis
  • /
  • welke vergunning is vereist voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel

EUR-Lex - 32003L04 - NL- welke vergunning is vereist voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel ,In deze richtlijn worden de beginselen en richtsnoeren vastgesteld inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, voor de vervaardiging waarvan een vergunning bedoeld in artikel 40 van Richtlijn 2001/83/EG vereist is, en voor geneesmiddelen voor onderzoek voor menselijk gebruik, voor de vervaardiging ...hoeveelheid natrosol tot ethanol in handdesinfecterend middelHoe nuttig zijn handdesinfecterende middelen?- hoeveelheid natrosol tot ethanol in handdesinfecterend middel ,Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat elk handdesinfecterend middel dat u gebruikt ten minste 60 procent alcohol bevat.Studies hebben aangetoond dat ontsmettingsmiddelen met lagere concentraties of handontsmettingsmiddelen op basis van alcohol niet zo effectief zijn in het doden ...wetten.nl - Regeling - Wet wapens en munitie - BWBR0008804

5 De houder van een in Nederland afgegeven consent of van een in een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven vergunning voor het doen binnenkomen, doorvoeren of doen uitgaan van wapens of munitie, is verplicht de wapens en munitie tot aan de bestemming, respectievelijk het verlaten van het grondgebied van Nederland, te doen vergezellen ...

CURIA - Documents

De omvang van de verplichting om over een vergunning voor het in de handel brengen te beschikken is door het Hof bevestigd in het arrest Aventis Pharma, waarin het wees op het vereiste (in wat thans artikel 6, lid 1, van de verordening en de artikelen 8, lid 3, en 11 van richtlijn 2001/83 zijn) dat de aanvraag van een vergunning vergezeld gaat ...

FAVV - FAQ "Erkenningen, toelatingen en registraties"

Het houden van eenhoevigen met als doelstelling: Productie van vlees. Opmerking 1: Of de verkoop van deze paarden rechtstreeks aan het slachthuis gebeurt of via een tussenpersoon (veehandelaar) speelt geen rol. Opmerking 2: Voor de productie van vlees mogen enkel en alleen paarden gebruikt worden waarvan het paspoort vermeldt dat ze NIET zijn uitgesloten voor de voedselketen.

welke vergunning is vereist voor de productie van ...

Analyse AEX hoofdfondsen | Het Financieele Dagblad- welke vergunning is vereist voor de productie van handdesinfecterend middel in tamilnadu ,Het laatste nieuws over de beurs, financiële wereld, economie, politiek en ondernemen vind je op fd.nlwww.fanghoso.gasamsung smartvieuw how can you show screen pc Catalogus. nouveau depart meaning verzorging & winkelverkoop. nog even jarig Anti …

VROM Ontwerp-Besluit inrichtingen voor bouwbedrijven en ...

2°. het vervaardigen van triplex-, fineer-, vezel- of spaanplaten; ... dan wel indien voor 1 maart 1993 een vergunning op grond van de wet ... een onderzoek naar de nulsituatie van de bodem niet is vereist, indien het Uit: Staatscourant 1999, nr. 136 / pag. 10 2.

CURIA - Documents

De omvang van de verplichting om over een vergunning voor het in de handel brengen te beschikken is door het Hof bevestigd in het arrest Aventis Pharma, waarin het wees op het vereiste (in wat thans artikel 6, lid 1, van de verordening en de artikelen 8, lid 3, en 11 van richtlijn 2001/83 zijn) dat de aanvraag van een vergunning vergezeld gaat ...

De Opiumwet - Belastingdienst

als het middel een preparaat is met een speciale benaming, moet die benaming ook worden vermeld. een document waarin toestemming wordt gegeven voor de invoer van het middel. Het document moet zijn afgegeven door de daartoe bevoegde overheidsinstantie van het land waarnaar wordt uitgevoerd.

welke vergunning is nodig om handdesinfecterend middel te ...

Opiumwet — KNMP.nl- welke vergunning is nodig om handdesinfecterend middel te vervaardigen ,Om die toestemming te krijgen, hebben zij een verklaring nodig van de voorschrijvende arts.Handreiking opiumadministratie De KNMP maakte in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een handreiking voor een werkbare en heldere administratie van …

BIJLAGE 2. LIJST VAN INRICHTINGEN ALS BEDOELD IN …

- Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van methanol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10 6 kg per jaar of meer; - Inrichtingen voor het raffineren, kraken of vergassen van aardolie of aardoliefracties met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.10 9 kg per jaar of meer; - Inrichtingen voor het vervaardigen van: a.

Gemeenteblad 2017, 228569 | Overheid.nl > Officiële ...

categorie 11.3, onder j: inrichtingen voor het breken, malen, zeven of drogen van zand, grond, grind of steen, m.u.v. mergel, waarvoor een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet is vereist; 6. categorie 13.3 onder a: inrichtingen voor het vervaardigen of assembleren van automobielen of motoren voor automobielen;

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het ...

Middelblok - ruimtelijke plannen

inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van methanol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10 6 kg per jaar of meer; inrichtingen voor het raffineren, kraken of vergassen van aardolie of aardoliefracties met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.10 9 kg per jaar of meer; inrichtingen voor het vervaardigen van:

welke vergunning is vereist voor de productie van ...

Analyse AEX hoofdfondsen | Het Financieele Dagblad- welke vergunning is vereist voor de productie van handdesinfecterend middel in tamilnadu ,Het laatste nieuws over de beurs, financiële wereld, economie, politiek en ondernemen vind je op fd.nlwww.fanghoso.gasamsung smartvieuw how can you show screen pc Catalogus. nouveau depart meaning verzorging & winkelverkoop. nog even jarig Anti …

wetten.nl - Regeling - Besluit diergeneesmiddelen ...

1 Een aanvraag om een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 2.19, eerste lid, van de wet wordt ingediend bij Onze Minister.. 2 Op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid is titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.. 3 In afwijking van het eerste lid wordt een aanvraag van een vergunning voor het in de ...

Handig die LCI-richtlijn van het RIVM

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is. Ook stelt het Ctgb vast waarvoor het gebruikt mag worden. Een middel kan bijvoorbeeld alleen geschikt zijn voor het desinfecteren van de handen, en niet voor het desinfecteren van oppervlakken.

BugelHajema

Voor het realiseren van het initiatief moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Een bestemmingsplan regelt voor welke functies gronden en bouwwerken mogen worden gebruikt en welke bouwmogelijkheden er zijn. Het bestaat uit een toelichting, een verbeelding en regels, waarvan alleen de laatste twee juridisch bindend zijn.

FAVV - FAQ "Erkenningen, toelatingen en registraties"

Het houden van eenhoevigen met als doelstelling: Productie van vlees. Opmerking 1: Of de verkoop van deze paarden rechtstreeks aan het slachthuis gebeurt of via een tussenpersoon (veehandelaar) speelt geen rol. Opmerking 2: Voor de productie van vlees mogen enkel en alleen paarden gebruikt worden waarvan het paspoort vermeldt dat ze NIET zijn uitgesloten voor de voedselketen.

Overzicht - Belastingdienst

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een tussenhandeldienst als bedoeld in de artikelen 4, derde lid, 5, eerste lid, of 6, eerste lid, van de wet te verlenen voor goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage indien deze als bestemming, met inbegrip van de ...

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 334

5°. het impregneren van hout door middel van spuiten, sproeien of de vacuümdrukmethode; 6°. het verbranden van hout of houtmot; 7°. het toepassen van kunststofverwerkingstechnieken, of 8°. het vullen van gasflessen door middel van een vulstation anders dan de in richtlijn CPR 11–5 opgenomen type C of type D vulstations;

vergunning voor het vervaardigen van handdesinfecterend ...

EUR-Lex - 32016R0387 - EN - EUR-Lex- vergunning voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel vereist in de staat Odisha ,Het staat bovendien vast dat de kosten voor het toevoegen van een inwendige en uitwendige bekleding aan een kale buis gewoonlijk tot 20 % van de totale productiekosten van een nodulaire buis vertegenwoordigen.De bijkomende bewerking moet derhalve als wezenlijk …

welke vergunning is vereist voor de productie van ...

Analyse AEX hoofdfondsen | Het Financieele Dagblad- welke vergunning is vereist voor de productie van handdesinfecterend middel in tamilnadu ,Het laatste nieuws over de beurs, financiële wereld, economie, politiek en ondernemen vind je op fd.nlwww.fanghoso.gasamsung smartvieuw how can you show screen pc Catalogus. nouveau depart meaning verzorging & winkelverkoop. nog even jarig Anti …

PUBLICATIEBLAD - Informatie over de overheid van Curaçao

2. Voor het verkrijgen van een vergunning is vereist dat de aanvrager hier te lande kantoor houdt en voldoet aan de bij de voorschriften, bedoeld in artikel 11, eerste lid, te stellen eisen met betrekking tot: a. deskundigheid en integriteit;

EUR-Lex - 32003L04 - EN - EUR-Lex

In deze richtlijn worden de beginselen en richtsnoeren vastgesteld inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, voor de vervaardiging waarvan een vergunning bedoeld in artikel 40 van Richtlijn 2001/83/EG vereist is, en voor geneesmiddelen voor onderzoek voor menselijk gebruik, voor de vervaardiging ...

PUBLICATIEBLAD - Informatie over de overheid van Curaçao

2. Voor het verkrijgen van een vergunning is vereist dat de aanvrager hier te lande kantoor houdt en voldoet aan de bij de voorschriften, bedoeld in artikel 11, eerste lid, te stellen eisen met betrekking tot: a. deskundigheid en integriteit;